Kampania badań słuchu u dzieci

Celem kam­pa­nii jest oce­na pro­gu sły­sze­nia u dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku szkol­nym oraz wcze­sne wykry­cie wad słu­chu

umoż­li­wia­ją­ce wcze­sną reha­bi­li­ta­cję oraz wpro­wa­dze­nie środ­ków pomoc­ni­czych umoż­li­wia­ją­cych dzie­ciom pra­wi­dło­wy roz­wój.

 

Kam­pa­nia badań słu­chu “Usłysz wię­cej” skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich porad­ni psy­cho­lo­gicz­no- peda­go­gicz­nych, porad­ni logo­pe­dycz­nych i sur­do­lo­go­pe­dycz­nych, przed­szko­li, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i lice­ów na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. 

Każ­de dziec­ko oprócz ruty­no­wych prze­sie­wo­wych badań słu­chu, wyko­ny­wa­nych tuż po uro­dze­niu, powin­no przy­naj­mniej raz w okre­sie nauki szkol­nej przejść pro­fe­sjo­nal­ne bada­nie słu­chu wyklu­cza­ją­ce wszel­kie­go rodza­ju pato­lo­gie oraz zabu­rze­nia ucha środ­ko­we­go i wewnętrz­ne­go mogą­ce powo­do­wać zabu­rze­nia mowy, kon­cen­tra­cji uwa­gi oraz sze­ro­ko rozu­mia­ne trud­no­ści w ucze­niu się.
W skład badań pro­wa­dzo­nej kam­pa­nii wcho­dzą:

  • oto­sko­pia ucha 
  • bada­nie ucha środ­ko­we­go- audio­me­tria impe­dan­cyj­na z tym­pa­no­me­trią 
  • bada­nie pro­gu sły­sze­nia obej­mu­ją­ce wszyst­kie czę­sto­tli­wo­ści mowy (rodzaj bada­nia dobie­ra­ny indy­wi­du­al­nie do wie­ku roz­wo­jo­we­go oraz moż­li­wo­ści współ­pra­cy z dziec­kiem: audio­me­tria tonal­na, audio­me­tria zaba­wo­wa, VRA)
  • pró­by beha­wio­ral­ne (Beha­wio­ral­na Audio­me­tria Obser­wa­cyj­na, Test Ono­ma­to­pei)
  • audio­me­tria słow­na (Test Rozu­mie­nia Mowy)- wyko­ny­wa­ny w zależ­no­ści od rodza­ju skie­ro­wa­nia oraz wyni­ków poprzed­nich badań 

 

Dzie­ci i mło­dzież bio­rą­ce udział w kam­pa­nii za kom­plet badań wyda­wa­nych wraz ze szcze­gó­ło­wym opi­sem dla rodzi­ców, peda­go­gów, psy­cho­lo­gów, logo­pe­dów i leka­rzy obję­te są spe­cjal­ną ceną w wyso­ko­ści 100 zł za całość badań.