Czyszczenie i pielęgnacja wkładki usznej

Użyt­kow­ni­cy apa­ra­tów słu­cho­wych powin­ni mieć świa­do­mość jak waż­na jest pie­lę­gna­cja posia­da­nych przez nich urzą­dzeń. Na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le pro­duk­tów i akce­so­riów prze­zna­czo­nych do tego celu. Oto kil­ka wska­zó­wek, jak dbać o apa­rat tak, aby prze­dłu­żyć jego żywot­ność.

 

Jak czy­ścić wkład­ki uszne?

Wkład­ki uszne moż­na prze­cie­rać zwy­kłą chu­s­tecz­ką higie­nicz­ną ze środ­kiem dezyn­fe­ku­ją­cym (np. spray do czysz­cze­nia wkła­dek Oto­Vi­ta lub OHO) lub chu­s­tecz­ką nawil­żo­ną dostęp­ną w każ­dej dro­ge­rii.

Innym spo­so­bem jest „mycie” wkład­ki przy pomo­cy prosz­ku lub tablet­ki do czysz­cze­nia wkła­dek. Jest to bar­dzo pro­ste i każ­dy użyt­kow­nik może wyko­ny­wać tę czyn­ność samo­dziel­nie w domu.

  1. Wyj­mu­je­my pro­szek do czysz­cze­nia wkła­dek z opa­ko­wa­nia.
  2. Wle­wa­my cie­płą wodę (ok.150 ml) do pojem­ni­ka, wsy­pu­je­my do niej pro­szek i mie­sza­my aż do roz­pusz­cze­nia.
  3. Odłą­cza­my wkład­kę od apa­ra­tu słu­cho­we­go i wkła­da­my ją do pojem­ni­ka z prosz­kiem na ok. 8–10 godzin.
  4. Po wyję­ciu wkład­ki z pojem­ni­ka, nale­ży opłu­kać ją pod bie­żą­cą wodą.
  5. Wycie­ra­my wkład­kę ście­recz­ką lub chu­s­tecz­ką, osu­sza­my grusz­ką dźwię­ko­wód oraz otwór wen­ty­la­cyj­ny.
  6. Osu­szo­ną wkład­kę pod­łą­cza­my z powro­tem do apa­ra­tu słu­cho­we­go.

Ist­nie­ją rów­nież róż­ne zesta­wy szczo­te­czek do czysz­cze­nia wkła­dek usznych i otwo­ru wen­ty­la­cyj­ne­go we wkład­ce, któ­re zazwy­czaj pacjent otrzy­mu­je przy zaku­pie apa­ra­tu słu­cho­we­go. Moż­na je nabyć rów­nież w naszym gabi­ne­cie.