Osuszanie aparatów słuchowych

Osu­sza­nie jest bar­dzo waż­ne, ponie­waż bar­dzo czę­sto przy­czy­ną uszko­dzeń i ser­wi­so­wa­nia apa­ra­tów słu­cho­wych jest wła­śnie ich zawil­go­ce­nie. Zale­ca się, żeby apa­ra­ty słu­cho­we osu­szać moż­li­wie jak naj­czę­ściej, nawet codzien­nie.

 

Jak osu­szać apa­ra­ty słu­cho­we?

Apa­ra­ty słu­cho­we moż­na osu­szać za pomo­cą osu­sza­cza elek­tro­nicz­ne­go z pro­mie­nia­mi UV, któ­ry ma rów­nież dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze lub osu­sza­cza bez pro­mie­ni UV. Takie osu­sza­nie trwa zwy­kle ok. 3 godzin.

Dru­gim spo­so­bem jest osu­sza­nie kap­su­ła­mi osu­sza­ją­cy­mi. Kap­suł­ki osu­sza­ją­ce moż­na nabyć w każ­dym punk­cie pro­te­tycz­nym.

  1. Wyj­mu­je­my kap­suł­kę z opa­ko­wa­nia, zosta­wia­jąc ją w pla­sti­ko­wej otocz­ce.
  2. Wkła­da­my kap­suł­kę do szczel­ne­go pudeł­ka (np. po kre­mie lub dedy­ko­wa­nych do zesta­wów osu­sza­ją­cych).
  3. Wyj­mu­je­my bate­rię z apa­ra­tu słu­cho­we­go i wkła­da­my apa­rat słu­cho­wy (bez bate­rii!) do pudeł­ka razem z kap­suł­ką.
  4. Zamy­ka­my szczel­nie pudeł­ko z apa­ra­tem i kap­suł­ką w środ­ku.
  5. Czas osu­sza­nia od 8–10 godzin.

Jed­na kap­suł­ka osu­sza­ją­ca wystar­cza na ok. 3–4 mie­sią­ce. Po tym okre­sie nale­ży wymie­nić ją na nową, ponie­waż tra­ci ona swo­je wła­ści­wo­ści pochła­nia­ją­ce wil­goć.