Produkty

Czy potrzebuję aparatu słuchowego?

 

Jednym z najcenniejszych zmysłów u człowieka jest słuch. To on pozwala nam utrzymać stały kontakt ze światem. Dzięki temu, że słyszymy możemy uczestniczyć w rozmowach, spotkaniach, cieszyć się odgłosami przyrody, czerpać przyjemność ze słuchania muzyki czy uczestnictwa w spektaklach teatralnych. W naszym życiu jest niezmiernie dużo sytuacji, które wymagają od nas konieczności dobrego słyszenia i rozumienia mowy.
Niedosłuch, powodujący zaburzenia i deficyty w funkcjonowaniu społecznym może jednak znacznie obniżać poczucie wartości,a nawet, co jest udowodnione psychologicznie, wpływać na stan emocjonalny człowieka.

 

Jeśli masz problem w podjęciu decyzji o konieczności założenia aparatów słuchowych, odpowiedz sobie na kilka pytań:
Czy wyda­je Ci się, że inni mówią nie­wy­raź­nie? TAK NIE
Czy dużo wysił­ku spra­wia Ci słu­cha­nie, gdy ktoś mówi szep­tem? TAK NIE
Czy spra­wia Ci trud­ność sły­sze­nie, gdy ktoś mówi z tyłu lub z inne­go pomiesz­cze­nia? TAK NIE
Czy musisz obser­wo­wać ruch warg roz­mów­cy, by podą­żać za roz­mo­wą? TAK NIE
Czy spra­wia Ci trud­ność pro­wa­dze­nie roz­mo­wy przez tele­fon? TAK NIE
Czy spra­wia Ci trud­ność nadą­ża­nie za tre­ścią roz­mo­wy pod­czas spo­tkań, w restau­ra­cji czy w cza­sie wykła­du? TAK NIE
Czy włą­czasz tele­wi­zor lub radio gło­śniej niż inni? TAK NIE
Czy umy­ka Ci treść dia­lo­gów pod­czas sztu­ki w teatrze, w kinie lub w innych miej­scach roz­ryw­ki? TAK NIE
Czy masz trud­no­ści z rozu­mie­niem mowy w gło­śnym oto­cze­niu, na przy­kład w restau­ra­cji lub w samo­cho­dzie? TAK NIE
Czy jesteś bar­dziej zamknię­ty i cichy pod­czas spo­tkań z przy­ja­cioł­mi, masz pro­ble­my z komu­ni­ko­wa­niem się? TAK NIE
Czy Two­ja rodzi­na, przy­ja­cie­le lub współ­pra­cow­ni­cy czę­sto muszą powta­rzać to, co do Cie­bie mówią? TAK NIE

Zestaw przy­go­to­wa­ny przez Oti­con Pol­ska Sp.zo.o

 

Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś twierdząco oznacza to, że konieczne jest wykonanie badania słuchu. Badanie słuchu stwierdzi jednoznacznie, czy występujące problemy ze słuchem są trwałe czy odwracalne (np. woskowina w przewodzie słuchowym, którą można łatwo usunąć podczas krótkotrwałego zabiegu larygologicznego) i czy zalecane jest zaopatrzenie w aparaty słuchowe. 
PORADA SPECJALISTY!
Większość niedosłuchów dotyczy stopniowego pogarszania pasma częstotliwości wysokich, czyli głosek odpowiedzialnych za rozumienie mowy. Nie lekceważ tego! Umów się na bezpłatne badanie słuchu i konsultację protetyczną, a zatrudnieni i nas profesjonaliści udzielą Ci fachowych informacji.
Polecamy film- Jan Morawiec, 81-letni maratończyk przetestował aparaty słuchowe Aquaris firmy Siemens