Systemy FM

Sys­tem FM, to bez­prze­wo­do­we, radio­we urzą­dze­nie słu­żą­ce do prze­sy­ła­nia sygna­łu mowy na odle­głość. Zasięg docho­dzi do 100m w otwar­tej prze­strze­ni, w zamknię­tej istot­nie mniej. Skła­da się z nadaj­ni­ka i jed­ne­go lub dwóch odbior­ni­ków, prze­ka­zu­ją­cych sygnał do apa­ra­tu słu­cho­we­go. Urzą­dze­nie to jest dedy­ko­wa­ne przede wszyst­kim uczniom, stu­den­tom, oso­bom bio­rą­cym udział   w kon­fe­ren­cjach oraz spo­tka­niach w małych gru­pach. Moż­na je rów­nież wyko­rzy­stać w warun­kach gor­szej aku­sty­ki oto­cze­nia, np. samo­cho­dzie czy pocią­gu.

Sys­te­my te są uni­wer­sal­ne i współ­pra­cu­ją z apa­ra­ta­mi róż­nych pro­du­cen­tów, po speł­nie­niu pew­nych warun­ków. W przy­pad­ku, gdy pro­du­cent apa­ra­tu i sys­te­mu FM jest ten sam, mogą być dostęp­ne dodat­ko­we funk­cje uła­twia­ją­ce jego obsłu­gę. Jest to jedy­ne urzą­dze­nie wspo­ma­ga­ją­ce sły­sze­nie czę­ścio­wo refun­do­wa­ne ze środ­ków Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia.

 

W skład sys­te­mu FM wcho­dzi:

 • Nadaj­nik - jego zada­niem jest wychwy­ce­nie i prze­sła­nie w posta­ci fal radio­wych sygna­łu mowy (lub muzy­ki) do odbior­ni­ka lub odbior­ni­ków pod­łą­czo­nych do apa­ra­tów słu­cho­wych. Nadaj­nik powi­nien być noszo­ny lub usta­wio­ny bli­sko oso­by mówią­cej tak, żeby jej głos tra­fiał bez­po­śred­nio do mikro­fo­nu. Naj­czę­ściej ma też moż­li­wość pod­łą­cze­nia do źró­dła audio (TV, kom­pu­te­ra, radia) przy pomo­cy kabla, a w bar­dziej zaawan­so­wa­nych urzą­dze­niach dodat­ko­wo przy pomo­cy tech­no­lo­gii Blu­eto­oth.

Zasi­la­nie nadaj­ni­ka może się odby­wać na kil­ka spo­so­bów, zależ­nie od pro­du­cen­ta, przez:

  • wbu­do­wa­ny, nie­wy­mien­ny aku­mu­la­tor, łado­wa­ny z zasi­la­cza
  • wymien­ny aku­mu­la­tor, któ­ry moż­na łado­wać z zasi­la­cza lub łado­war­ki
  • bate­rię (doty­czy wer­sji z wymien­nym aku­mu­la­to­rem)
  • zasi­lacz

Czas pra­cy, w zależ­no­ści od spo­so­bu dostar­cza­nia źró­dła dżwię­ku to od kil­ku do ok. 10 godzin, po tym cza­sie trze­ba pod­łą­czyć łado­war­kę. Urzą­dze­nie może pra­co­wać pod­czas łado­wa­nia, wów­czas jego mobil­ność jest z oczy­wi­stych wzglę­dów ogra­ni­czo­na. Łado­wa­nie do 80% pojem­no­ści aku­mu­la­to­ra wyma­ga oko­ło 1 godzi­ny łado­wa­nia, 100% oko­ło 2–3 godzin.

W zależ­no­ści od pro­du­cen­ta ist­nie­ją róż­ne wer­sje i mode­le nadaj­ni­ków sys­te­mu FM. Dla uła­twie­nia poni­żej zesta­wio­ne zosta­ły cechy, jakie mogą one posia­dać:

 • wbu­do­wa­ne mikro­fo­ny lub zewnętrz­ny mikro­fon
 • róż­ne try­by pra­cy wbu­do­wa­nych mikro­fo­nów (kie­run­ko­wy, wszech­kie­run­ko­wy i pośred­ni)
 • nie­wy­mien­ne lub wymien­ne źró­dło zasi­la­nia z moź­li­wo­ścią łado­wa­nia
 • wyświe­tlacz
 • sygna­li­za­cję wizu­al­ną (LED)
 • gniaz­do pod­łą­cze­nia zewnętrz­ne­go źró­dła audio
 • moż­li­wość pod­łą­cze­nia urzą­dzeń korzy­sta­ją­cych z tech­no­lo­gii blu­eto­oth
 • zaczep pasko­wy lub zawiesz­kę do nosze­nia na szyi

 

 • Odbior­nik — ma za zada­nie ode­brać sygnał z nadaj­ni­ka i prze­ka­zać go do apa­ra­tu słu­cho­we­go bez­po­śred­nio lub przez dodat­ko­we urzą­dze­nie współ­pra­cu­ją­ce z apa­ra­tem słu­cho­wym. Odbior­ni­ki moż­na podzie­lić na trzy rodza­je:
  • uni­wer­sal­ne z pętlą induk­cyj­ną — odbior­nik ten zawie­sza się na szyi. Do odbio­ru sygna­łu wystar­czy apa­rat wypo­sa­żo­ny w cew­kę tele­fo­nicz­ną, zarów­no zausz­ny jak i wewnątrz­usz­ny. Plu­sem jest dość duża uni­wer­sal­ność, obu­usz­ne sły­sze­nie (przy dwóch apa­ra­tach), dodat­ko­we regu­la­to­ry odbior­ni­ka, wła­sne zasi­la­nie z wbu­do­wa­ne­go aku­mu­la­to­ra, cena oraz dys­kre­cja (w porów­na­niu do nie­któ­rych roz­wią­zań). Minu­sem jest dźwięk mono, koniecz­ność nosze­nia na szyi, łatwość uszko­dze­nia pętli oraz podat­ność na zakłó­ce­nia z innych źró­deł prą­du (np. jarze­nió­wek)
  • uni­wer­sal­ne ze znor­ma­li­zo­wa­nym wty­kiem — mogą być pod­łą­cza­ne do apa­ra­tów przy­sto­so­wa­nych do tzw. sto­pek audio (tyl­ko BTE), lub pro­ce­so­rów mowy wypo­sa­żo­nych w odpo­wied­nie gniaz­do. Pod­łą­cza­ne są bez­po­śred­nio do stop­ki, a stop­ka z kolei jest moco­wa­na do apa­ra­tu słu­cho­we­go. Wyma­ga to cza­sem zmia­ny komo­ry bate­rii apa­ra­tu na odpo­wied­nio przy­sto­so­wa­ną. Zale­tą jest: moż­li­wość uzy­ska­nia dźwię­ku ste­reo (przy dwóch apa­ra­tach), uni­wer­sal­ność (wśród apa­ra­tów BTE), wygo­da nosze­nia, moż­li­wość pod­łą­cze­nia do akce­so­riów współ­pra­cu­ją­cych z apa­ra­tem słu­cho­wym. Wadą nato­miast jest: este­ty­ka (całość potra­fi istot­nie powięk­szyć apa­rat), korzy­sta­nie z zasi­la­nia apa­ra­tu, kło­po­tli­we mon­to­wa­nie lub roz­mon­to­wy­wa­nie
  • dedy­ko­wa­ne — pasu­ją do kon­kret­ne­go mode­lu apa­ra­tu, nie wyma­ga­ją przy tym żad­nych dodat­ko­wych łącz­ni­ków. Plu­sem, oprócz mniej­szej wiel­ko­ści, jest dostęp­ność w kolo­rach takich jak apa­rat, minu­sem zaś nie­moż­ność uży­cia do inne­go apa­ra­tu, ogra­ni­czo­na uni­wer­sal­ność (apa­ra­ty BTE), zasi­la­nie pobie­ra­ne z apa­ra­tu