Serwis

Z myślą o naszych Pacjen­tach pro­wa­dzi­my ser­wis apa­ra­tów słu­cho­wych, w któ­rym ofe­ru­je­my moż­li­wość napra­wy, czysz­cze­nia oraz prze­glą­dów apa­ra­tów słu­cho­wych nie­mal wszyst­kich naj­po­pu­lar­niej­szych na ryn­ku marek.

W zakre­sie usług ser­wi­so­wych ofe­ru­je­my:

 • napra­wy elek­tro­ni­ki w apa­ra­tach słu­cho­wych
 • napra­wy uszko­dzeń mecha­nicz­nych
 • osu­sza­nie apa­ra­tów słu­cho­wych (mini­mal­ny czas wyma­ga­ny do osu­sze­nia apa­ra­tu słu­cho­we­go  to 3 godzi­ny)
 • dopa­so­wa­nie i regu­la­cje apa­ra­tów słu­cho­wych (zarów­no tych zaku­pio­nych w naszej fir­mie, jak rów­nież tzw. “apa­ra­tów zewnętrz­nych”)
 • wymia­ny czę­ści zewnętrz­nych, takich jak: rożek, dźwię­ko­wód, kolan­ko, nasad­ka
 • kon­sul­ta­cje doty­czą­ce pra­wi­dło­wej i bez­piecz­nej obsłu­gi apa­ra­tu słu­cho­we­go

 

Wszy­scy Pacjen­ci, któ­rzy zaku­pi­li apa­ra­ty słu­cho­we  w fir­mie Ami­vox, w ramach zaku­pu apa­ra­tu otrzy­mu­ją  pakiet bez­płat­nych usług ser­wi­so­wych, do któ­rych zali­cza­ją się:

 • regu­la­cje apa­ra­tów słu­cho­wych (według indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta)
 • pro­gra­mo­wa­nie dodat­ko­wych opcji w apa­ra­cie słu­cho­wym (np. pod­łą­cze­nie pilo­ta, sys­te­mu FM, pętli induk­cyj­nej, paro­wa­nie tele­fo­nu komór­ko­we­go z apa­ra­tem słu­cho­wym, usta­wia­nie dodat­ko­wych pro­gra­mów sły­sze­nia: pro­gram muzycz­ny, TV, sły­sze­nie w hała­sie, itd.)
 • sys­te­ma­tycz­ne prze­glą­dy apa­ra­tów słu­cho­wych
 • czysz­cze­nie wkład­ki i roż­ka w apa­ra­cie słu­cho­wym
 • osu­sza­nie apa­ra­tów słu­cho­wych
 • lakie­ro­wa­nie wkła­dek
 • kon­sul­ta­cje i pora­dy zwią­za­ne z pra­wi­dło­wym użyt­ko­wa­niem apa­ra­tów słu­cho­wych
 • kon­sul­ta­cje i pora­dy zwią­za­ne z pra­wi­dło­wą higie­ną i pie­lę­gna­cją apa­ra­tów słu­cho­wych

UWAGA: Napra­wy gwa­ran­cyj­ne są bez­płat­ne dla każ­de­go pacjen­ta, o ile uszko­dze­nie apa­ra­tu nie jest uszko­dze­niem mecha­nicz­nym, wyni­ka­ją­cym z winy pacjen­ta.