Wizyty domowe

Oso­bom, któ­re nie mają moż­li­wo­ści odwie­dzić oso­bi­ście nasze­go gabi­ne­tu, pro­po­nu­je­my wizy­ty w miej­scu poby­tu pacjen­ta, obej­mu­ją­ce :

  • wyko­na­nie bada­nia słu­chu,
  • pobra­nie odle­wu ucha w celu wyko­na­nia indy­wi­du­al­nej wkład­ki usznej,
  • dobór i dopa­so­wa­nie apa­ra­tu słu­cho­we­go.

Pod­czas wizyt domo­wych udzie­la­my rów­nież kon­sul­ta­cji z zakre­su dia­gno­zy słu­chu, apa­ra­tów słu­cho­wych oraz wyko­nu­je­my wszel­kie­go rodza­ju prze­glą­dy apa­ra­tów słu­cho­wych.

Koszt  wizy­ty domo­wej uza­leż­nio­ny jest od odle­gło­ści oraz wyko­ny­wa­nych na miej­scu usług; koszt usta­la­ny jest tele­fo­nicz­nie pod­czas zapi­su.

Zale­ca­ne jest , aby pacjent przed wizy­tą został obej­rza­ny przez leka­rza laryn­go­lo­ga, w celu oczysz­cze­nia prze­wo­dów słu­cho­wych z wosko­wi­ny, któ­ra mogła­by unie­moż­li­wić prze­pro­wa­dze­nie wizy­ty przez pro­te­ty­ka.