Normy słuchu

Uby­tek słu­chu nie jest zde­fi­nio­wa­ny w spo­sób jed­no­li­ty. Ist­nie­je kil­ka norm, na pod­sta­wie któ­rych okre­śla się nie­do­słuch.
W Pol­sce moż­na się spo­tkać z dwie­ma nor­ma­mi: WHO z 1997 roku oraz BIAP. Pierw­sza nor­ma jest sto­so­wa­na czę­ściej, dru­ga, ze wzglę­du na ostrzej­sze kry­te­ria, wyko­rzy­sty­wa­na czę­ściej do oce­ny słu­chu dzie­ci. Nale­ży przy tym pamię­tać, że sam fakt ist­nie­nia nor­my nie obli­gu­je wszyst­kich do jej sto­so­wa­nia. Stąd cza­sa­mi moż­na spo­tkać np. oce­ny pro­cen­to­we uszko­dze­nia słu­chu.

Nor­ma WHO ’97 jest obec­nie sto­so­wa­na tak­że przez leka­rzy laryn­go­lo­gów, zgod­nie z wytycz­ny­mi NFZ. Uby­tek słu­chu jest śred­nią wyzna­czo­ną z pro­gu sły­sze­nia dla trzech lub czte­rech czę­sto­tli­wo­ści: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz.

Kla­sy­fi­ka­cja stop­ni ubyt­ków słu­chu wg BIAP:

  • 0–20 dB – nor­ma sły­sze­nia
  • 21–40 dB– lek­ki uby­tek słu­chu
  • 41–70 dB- umiar­ko­wa­ny uby­tek słu­chu
  • 71–90 dB- znacz­ny uby­tek słu­chu
  • powy­żej 91 dB- głę­bo­ki uby­tek słu­chu

normy sluchu

 

Kla­sy­fi­ka­cja stop­ni ubyt­ków słu­chu wg WHO:

Sto­pień
uszko­dze­nia
słu­chu
Wynik bada­nia
w dB
 Wpływ na czyn­no­ści słu­chu                Zale­ce­nia
0-brak  poni­żej 25 dB  Brak lub bar­dzo małe pro­ble­my ze słu­chem. Peł­ne sły­sze­nie szep­tu. -
1- małe             26–40 dB Moż­li­wość sły­sze­nia i powta­rza­nia słów mówio­nych nor­mal­nym gło­sem z odle­gło­ści 1m. Pora­da audio­lo­gicz­na: moż­li­wa potrze­ba apa­ra­tu słu­cho­we­go
2- umiar­ko­wa­ne  41–60 dB Moż­li­wość sły­sze­nia i powta­rza­nia słów mówio­nych pod­nie­sio­nym gło­sem z odle­gło­ści 1m.  Zwy­kle apa­rat słu­cho­wy jest reko­men­do­wa­ny
3- duże  61–80 dB  Moż­li­wość sły­sze­nia nie­któ­rych słów wypo­wia­da­nych krzy­kiem do ucha lep­sze­go Apa­rat słu­cho­wy jest koniecz­ny. Jeśli jest on nie­do­stęp­ny wska­za­na nauka czy­ta­nia mowy z ust i śpie­wu.
4- głę­bo­kie 
(włą­cza­jąc głu­cho­tę) 
 powy­żej 81 dB Nie­moż­ność sły­sze­nia i rozu­mie­nia słów, nawet wypo­wia­da­nych krzy­kiem Apa­rat słu­cho­wy może poma­gać w rozu­mie­niu słów. Koniecz­na jest dodat­ko­wa reha­bi­li­ta­cja. Duże zna­cze­nie rozu­mie­nia mowy z ust.

Źró­dło: Śli­wiń­ska- Kowal­ska M., Kry­te­ria oce­ny sły­sze­nia u osób wyko­nu­ją­cych pra­cę wyma­ga­ją­cą dobrej spraw­no­ści słu­chu, “Oto­la­ryn­go­lo­gia” 2013 nr 12(3)

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Warto przeczytać

Arty­kuł 1. “Sto­pień ubyt­ku słu­chu a spe­cy­ficz­ne trud­no­ści szkol­ne”     Prywatne_szkoly_lepsze_5675261 Arty­kuł 2. “Sto­pień ubyt­ku słu­chu a roz­wój mowy u dziec­ka”fotolia-717477-subscript-421c3e9,465,310,1,0
 Arty­kuł 3. “Spe­cjal­ne potrze­by edu­ka­cyj­ne dzie­ci z uszko­dzo­nym narzą­dem słu­chu”

edukacja

 Arty­kuł 4. “Stop­nie ubyt­ków słu­chu a zdol­ność per­cep­cji mowy (Sie­mens)”

girl-feeding-baby_276px

 

 

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….