O nas

Fir­ma Ami­vox ist­nie­je na ryn­ku pol­skim od 2006 roku. Począt­ko­wo pod nazwą Ampli­vox zaist­nia­ła na obsza­rze War­sza­wy jako jed­na z naj­bar­dziej uzna­nych pla­có­wek dia­gno­zy i pro­te­zo­wa­nia słu­chu. Od 2012 roku fir­ma prze­kształ­ci­ła się w spół­kę Ami­laut s.c.. Od stycz­nia 2014, po roz­wią­za­niu spół­ki, fir­ma funk­cjo­nu­je pod nazwą AMIVOX, nawią­zu­jąc tym samym do nazwy pier­wot­nej.                                                                                                                         W naszej pla­ców­ce zatrud­nie­ni są fachow­cy zarów­no z dzie­dzi­ny audio­lo­gicz­no- pro­te­tycz­nej, jak rów­nież z kie­run­ków audio­fo­no­lo­gi,  sur­do­pe­da­go­gi­ki, peda­go­gi­ki osób nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie czy elek­tro­ni­ki, któ­rzy poprzez zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne podej­ście do każ­de­go pacjen­ta dba­ją o popra­wę jako­ści jego sły­sze­nia. Dzię­ki wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadrze, wyko­nu­je­my bada­nia słu­chu u dzie­ci w wie­ku 0–18 lat oraz wyda­je­my opi­sy tych badań według indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Misją fir­my jest facho­wa pomoc i porad­nic­two w zakre­sie ubyt­ku słu­chu, pro­te­zo­wa­nia oraz popra­wy jako­ści życia naszych Pacjen­tów.

Boga­ta ofer­ta fir­my pozwa­la na współ­pra­cę i pomoc każ­dej oso­bie, u któ­rej stwier­dzo­ny został nie­do­słuch. Jako jed­na z nie­licz­nych pla­có­wek może­my zapro­po­no­wać Pań­stwu apa­ra­ty słu­cho­we róż­nych pro­du­cen­tów:

  1. Pho­nak, Ber­na­fon ( fir­my szwaj­car­skie)
  2. Oti­con, Widex (fir­my duń­skie)
  3. Audio Servi­ce, Sie­mens (fir­my nie­miec­kie)
  4. Star­key ( fir­ma ame­ry­kań­ska)

Dzię­ki nasze­mu doświad­cze­niu i posia­da­nej wie­dzy zapew­nia­my wła­ści­wy dobór i dopa­so­wa­nie apa­ra­tów słu­cho­wych zarów­no dzie­ciom, oso­bom star­szym, oso­bom aktyw­nym zawo­do­wo i spo­łecz­nie,  jak rów­nież oso­bom pro­wa­dzą­cym spo­koj­ny tryb życia.

Przez cały okres użyt­ko­wa­nia apa­ra­tów słu­cho­wych ofe­ru­je­my Pań­stwu  bez­płat­ną opie­ką spe­cja­li­stycz­ną, a w tym: kon­tro­le i prze­glą­dy apa­ra­tów słu­cho­wych, regu­la­cje oraz nie­zbęd­ne dla cało­ścio­wej dia­gno­sty­ki i kon­tro­li bada­nia słu­chu.

Oprócz sze­ro­ko roz­wi­nię­tej dia­gno­sty­ki  i  apa­ra­tów słu­cho­wych posia­da­my boga­tą ofer­tę urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych sły­sze­nie, takich jak tele­fo­ny dla osób nie­do­sły­szą­cych, budzi­ki, wzmac­nia­cze dzwon­ków czy dźwię­ku ze sprzę­tu audio. Znaj­dą Pań­stwo u nas tak­że wszyst­kie nie­zbęd­ne akce­so­ria do pie­lę­gna­cji apa­ra­tów słu­cho­wych, takie jak: osu­sza­cze , kap­su­ły osu­sza­ją­ce, środ­ki do czysz­cze­nia i pie­lę­gna­cji wkła­dek usznych i wie­le innych.

Fir­ma pro­po­nu­je rów­nież ofer­tę dla firm i osób indy­wi­du­al­nych pra­cu­ją­cych w hała­sie, muzy­ków oraz osób upra­wia­ją­cych spor­ty wod­ne, w tym rów­nież dzie­ci.

 

 

 

Gale­ria:

10155216_788958894498082_6344562167554699028_n   10685462_788959024498069_410648236346551612_n 

10690145_788961177831187_5021608832575010578_n   10644882_788958971164741_520774210349337535_n