Wkładki indywidualne

miekkie

Wkład­ka uszna jest koniecz­nym dodat­kiem każ­de­go zausz­ne­go apa­ra­tu słu­cho­we­go. Łączy się ona za pomo­cą umiesz­czo­ne­go w niej dźwię­ko­wo­du z apa­ra­tem słu­cho­wym, umoż­li­wia­jąc prze­no­sze­nie dźwię­ku bez­po­śred­nio do prze­wo­du słu­cho­we­go zewnętrz­ne­go, zapew­nia­jąc sta­bi­li­za­cję w uchu, a tym samym chro­niąc przed zgu­bie­niem. Z tego powo­du wkład­ka uszna powin­na być pra­wi­dło­wo dopa­so­wa­na i wyko­na­na na mia­rę ucha pacjen­ta na pod­sta­wie pobra­ne­go przez pro­te­ty­ka odle­wu. Tak wyko­na­na wkład­ka pozwa­la w peł­ni wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści apa­ra­tu słu­cho­we­go i zabez­pie­cza przed zakłó­ce­nia­mi w prze­twa­rza­niu dźwię­ku.

Wkład­ki uszne indy­wi­du­al­ne, ze wzglę­du na mate­riał z któ­re­go są wyko­na­ne, moż­na podzie­lić na:

  • twar­de (akry­lo­we) — wyko­ny­wa­ne naj­czę­ściej u pacjen­tów doro­słych, u dzie­ci nato­miast powy­żej 6 roku życia
  • mięk­kie (sili­ko­no­we) – wyko­ny­wa­ne naj­czę­ściej u małych dzie­ci
  • bar­dzo mięk­kie (sili­ko­no­we) – wyko­ny­wa­ne naj­czę­ściej u dzie­ci szcze­gól­nie wraż­li­wych na koniecz­ność umiesz­cze­nia wkład­ki w prze­wo­dzie słu­cho­wym.

Wkład­ki uszne indy­wi­du­al­ne, ze wzglę­du na zasto­so­wa­nie, moż­na podzie­lić na:

  • wkład­ki do apa­ra­tów słu­cho­wych zausz­nych (BTE) – zarów­no twar­de jak i mięk­kie
  • wkład­ki do apa­ra­tów słu­cho­wych typu RITE, czy­li ze słu­chaw­ką w uchu – twar­de, zapew­nia­ją­ce sta­bi­li­za­cję
  • wkład­ki prze­ciw­wod­ne – bar­dzo mięk­kie, ochron­ne, zapo­bie­ga­ją dosta­niu się wody do ucha, posia­da­ją uchwyt do wyj­mo­wa­nia, żywe kolo­ry widocz­ne w wodzie
  • wkład­ki prze­ciw­ha­ła­so­we – mięk­kie, ochron­ne, prze­ciw hała­so­wi, róż­ne kolo­ry, posia­da­ją uchwyt do wyj­mo­wa­nia, tłu­mie­nie oko­ło 26 dB

Uwa­ga: Ist­nie­je moż­li­wość wyko­na­nia wkła­dek usznych zarów­no twar­dych jak i mięk­kich w róż­nych kolo­rach, a tak­że moż­li­wość wzbo­ga­ce­nia ich sze­ro­kim wachla­rzem ozdób (motyl­ków, kwia­tusz­ków, koni­czy­nek i wie­lu innych) co pozwa­la na stwo­rze­nie wyjąt­ko­wej wkład­ki według indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji każ­de­go użyt­kow­ni­ka apa­ra­tu słu­cho­we­go.